Dajemy ludziom wodę a woda to życie

Produkujemy i hurtowo dostarczamy wodę przeznaczoną do spożycia dla 3,5 miliona mieszkańców aglomeracji śląskiej.

Ogłoszenia o zamówieniach

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna informuje, iż posiada status tzw. "Zamawiającego sektorowego" na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 punkt 3 oraz art. 132 ust. 1 punkt 4 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z póź. zmianami). W związku z z powyższym, postępowania przetargowe, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot wskazanych w art. 133 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Odwadnianie i zagospodarowanie osadów ZUW Goczałkowice”

Data publikacji: 08.12.2017
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Odwadnianie i zagospodarowanie osadów ZUW Goczałkowice”. Nr postępowania ZZ/322/48/2017   Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (zwanym dalej: Regulaminem), którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego  (Dz. U. z 2017 poz. 459 j.t.). Wykonawca powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 08.01.2018 r. do godziny 11:00.
Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 08.01.2018 r. o godzinie 11:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.   
         

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-12-08 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-12-08 siwz.pdf
2017-12-08 strona-tytulowa.pdf
2017-12-08 zal-do-opz_koncepcja-wariant-ii.zip
2017-12-08 zalaczniki-edytowalne.doc

Wywóz odpadów komunalnych z podziałem na 2 części: Część 1 Wywóz odpadów komunalnych z miejscowości Strumień, Chybie; Część 2 Wywóz odpadów komunalnych z miejscowości Żory, Goczałkowice Zdrój.

Data publikacji: 23.11.2017
CPV: 90511000-2 Usługi wywozu odpadów

Wywóz odpadów komunalnych z podziałem na 2 części: Część 1 Wywóz odpadów komunalnych z miejscowości Strumień, Chybie Część 2 Wywóz odpadów komunalnych z miejscowości Żory, Goczałkowice Zdrój. 

Nr postępowania ZZ/322/39/2017

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie negocjacji zgodnie z § 54 Regulaminu udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.  
  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-11-23 zawiadomienie-o-rozstrzygnieciu-postepowania.pdf

Montaż instalacji elektrowni solarnej na obiekcie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. SUW Maczki w Sosnowcu w oparciu o panele fotowoltaiczne jako źródło zasilania obiektów systemu zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego.

Data publikacji: 21.11.2017
CPV: 09332000-5 – Instalacje słoneczne; 45231400-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych; 45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 45317200-4 – Instalowanie transformatorów elektrycznych; 45317300-5 – Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych; 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę; 45100000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne; 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub wodnych, ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej; 45262300-4 – Betonowanie; 45262310-7 – Zbrojenie

Montaż instalacji elektrowni solarnej na obiekcie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. SUW Maczki w Sosnowcu w oparciu o panele fotowoltaiczne jako źródło zasilania obiektów systemu zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego.
Nr postępowania ZZ/322/47/2017   Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego. Numer umowy o dofinansowanie UDA-RPSL04.01.01-24-028A/16
Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017), które są dostępne pod adresem: http://rpo.slaskie.pl/dokument/wytycznewzakresiekwalifikowalnosciwydatkowwramach efrr efs fs 2014 2020, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z późn. zm). Zamówienie jest zamówieniem sektorowym o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności - na podstawie zapisów sekcji 6.5.2. pkt 1 lit. b Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.   Termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 11 grudnia 2017 r. do godziny 10:00. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 11 grudnia 2017 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 10 stycznia 2018 r. do godziny 10:00. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 10 stycznia 2018 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego. 
    

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-11-21 decyzja-o-powolaniu-komisji.pdf
2017-11-21 dokumentacja-projektowa.zip
2017-11-21 opublikowane-ogloszenie-o-zamowieniu_baza-konkurencyjnosci.pdf
2017-11-21 strona-tytulowa-zapytania-ofertowego.pdf
2017-11-21 zalaczniki-nr-1-6-do-zapytania-ofertowego.docx
2017-11-21 zapytanie-ofertowe-.pdf
2017-12-07 opublikowane-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia_baza-konkurencyjnosci.pdf
2017-12-07 zmiana-tresci-zapytania-ofertowego.pdf

Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej z podziałem na III Części...

Data publikacji: 13.11.2017
CPV: 38434000-2 Analizatory, 38421110-6 Przepływomierze

Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej z podziałem na III Części: Część I            Dostawa 5 sztuk fabrycznie  nowych analizatorów mętności wody uzdatnionej Część II          Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych  analizatorów chloru wolnego Część III         Dostawa 2 sztuk  fabrycznie nowych elektromagnetycznych przepływomierzy zanurzeniowych (sztycowych) w wersji rozdzielnej, wkładanych do rurociągu.  Nr postępowania ZZ/322/45/2017 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego  (Dz. U. 2017 poz. 459 j.t.). Wykonawca powinien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 22.11.2017r. do godziny 10.00.
Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 22.11.2017r. o godzinie 10.30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.    UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 24.11.2017r. do godziny 10.00.
Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 24.11.2017r. o godzinie 10.30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.    

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-11-13 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-11-13 siwz-aparatura-z-podzialem-na-3-czesci.pdf
2017-11-13 strona-tytulowa-siwa.pdf
2017-11-13 zalaczniki-123101112-w-wersji-edytowalnej.doc
2017-11-20 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami-i-zmiana-tresci-siwz.pdf
2017-11-20 ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2017-11-22 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami-ii.pdf
2017-11-24 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2017-12-11 zawiadomienie-o-rozstrzygnieciu-czesci-iii.pdf

Ogłoszenie o sprzedaży środków transportu

Data publikacji: 09.11.2017
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Wojewódzka 19 ogłasza pisemny przetarg na zbycie środków transportowych. Oferty należy składać na piśmie w nieprzejrzystych opakowaniach zabezpieczonych przed otwarciem oznaczonych numerem pozycji ogłoszenia do dnia 24 listopada 2017 r. do godz. 9:00 w siedzibie spółki tj. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19 w pokoju nr 52B (nowy budynek). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 9:30   w siedzibie Spółki pokój 58 IV piętro. 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-11-09 ogloszenie-o-sprzedazy-srodkow-transportu.pdf
2017-11-09 regulamin-sprzedazy-srodkow-transportowych.pdf
2017-11-09 wykaz-srodkow-transportowych-przeznaczonych-do-sprzedazy.pdf
2017-11-09 zalacznik-nr-1-do-ogloszenia_formularz-ofertowy.pdf
2017-11-09 zalacznik-nr-2-do-ogloszenia_oswiadczenie.pdf
2017-12-11 informacja-o-wyniku-przetargu.pdf

Dostawy podchlorynu sodu.

Data publikacji: 02.11.2017
CPV: 24312220-2 Podchloryn sodowy

Dostawy podchlorynu sodu.

Nr postępowania ZZ/322/42/2017


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2017 poz.1579 t.j.). W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy.

Termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych pok.52B, nie później niż do dnia 11 grudnia 2017 r. do godziny 12:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 11 grudnia 2017 r. o godzinie 12:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

 

Zamawiający informuje, że Wykonawca może skorzystać z serwisu eESPD pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl w celu wypełnienia formularza JEDZ utworzonego przez Zamawiającego. Po zaznaczeniu pola "jestem wykonawcą", Wykonawca ma możliwość zaimportowania udostępnionego formularza JEDZ/ESPD w postaci pliku espd-request.xml

                 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-11-02 ogloszenie-o-zamowieniu_zamowienia-sektorowe-nr-2017-ojs210-436979-pl.pdf
2017-11-02 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-11-02 siwz-dostawy-podchlorynu-sodu.pdf
2017-11-02 zalacznik-nr-1-2-do-siwz.docx
2017-11-02 espd-request.xml
2017-12-11 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

Kompleksowa dostawa wysokometanowego gazu ziemnego dla potrzeb Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Data publikacji: 28.09.2017
CPV: 09123000-7 Gaz ziemny 65210000-8 Przesył gazu

Kompleksowa dostawa wysokometanowego gazu ziemnego dla potrzeb Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 t.j.) zwaną dalej „Ustawą.” W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy.

Termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Wydziale Zamówień Publicznych pok. 52B nie później niż do dnia 07.11.2017r. do godziny 10:00.  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 07.11.2017r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.
  Zamawiający informuje, że Wykonawca może skorzystać z serwisu eESPD pod adresem https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl w celu wypełnienia formularza JEDZ utworzonego przez Zamawiającego. Po zaznaczeniu pola "jestem wykonawcą", Wykonawca ma możliwość zaimportowania udostępnionego formularza JEDZ/ESPD w postaci pliku espd-request.xml   UWAGA: ząłącznik"Tresc zapytan z wyjasnieniami 1 dot ZZ_322_41_2017" należy czytać łącznie z załącznikiem "Instrukcja przywrocenia wlasciwych ustawien zalacznika nr 5 do SIWZ_dla starszych wersji oprogramowania"

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-09-28 ogloszenie-o-zamowieniu_zamowienia-sektorowe.pdf
2017-09-28 siwz-kompleksowa-dostawa-gazu-ziemnego.pdf
2017-09-28 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-09-28 zalaczniki-1_2-_5-wersja-edytowalna.docx
2017-09-28 espd-request.xml
2017-10-20 tresc-zapytan-z-wyjasnieniami-1-dot-zz_322_41_2017.pdf
2017-10-20 instrukcja-przywrocenia-wlasciwych-ustawien-zalacznika-nr-5-do-siwz_dla-starszych-wersji-oprogramowania.pdf
2017-10-24 tresc-zapytan-z-wyjasnieniami-2-dot-zz_322_41_2017.pdf
2017-10-25 tresc-zapytan-z-wyjasnieniami-3-dot-zz_322_41_2017.pdf
2017-11-07 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2017-11-07 oswiadczenie-dot-grupy-kapitalowej-zalacznik-do-informacji-z-otwarcia.docx
2017-11-15 informacja-o-dokonaniu-poprawy-omylek-rachunkowych-i-w-konsekwencji-zmianie-cen.pdf
2017-12-07 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa materiałów filtracyjnych z podziałem na 2 części: Część I: dostawa nowego węgla aktywnego granulowanego w ilości 540m3, Część II: dostawa nowego węgla aktywnego granulowanego w ilości 120m3.

Data publikacji: 24.05.2017
CPV: 24954100-7 nowy węgiel aktywny

Dostawa materiałów filtracyjnych z podziałem na 2 części: Część I: dostawa nowego węgla aktywnego granulowanego w ilości 540m3 Część II: dostawa nowego węgla aktywnego granulowanego w ilości 120m3   Nr postępowania: ZZ/322/25/2017

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą.” W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy.
PO ZMIANIE
Termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Wydziale Zamówień Publicznych pok. 52B nie później niż do dnia 11.07.2017r. do godziny 10:00.  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 11.07.2017r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.


Data publikacjiPlik do pobrania
2017-05-24 ogloszenie-o-zamowieniu_zamowienia-sektorowe-nr-2017-ojs099-196809-pl.pdf
2017-05-24 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-05-24 siwz.pdf
2017-06-02 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami.pdf
2017-06-23 sprostowanie-ogloszenie-zmian-lub-dod.-inf..pdf
2017-06-23 tresc-pytan-z-wyjasnieniami2-oraz-zmiany-tresci-siwz.pdf
2017-06-27 sprostowanie-ogl-zmian-lub-dod.inf.opublikowane.pdf
2017-07-03 tresc-pytan-z-wyjasnieniami3.pdf
2017-07-03 tresc-pytan-z-wyjasnieniami4.pdf
2017-07-04 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami5.pdf
2017-07-11 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2017-07-11 oswiadczenie-dot.-grupy-kapitalowej.docx
2017-08-25 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-cz.i-zamowienia.pdf
2017-10-02 informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-w-cz.ii.pdf
2017-10-05 inf._o_uniewaznieniu_wyboru_oferty_najkorzystniejszej_cz.i.pdf
2017-10-25 ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-czesc_2.pdf
2017-11-13 inf-o-ponownym-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-w-czesci1.pdf
2017-11-29 ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-czesc_1.pdf