Dajemy ludziom wodę a woda to życie

Produkujemy i hurtowo dostarczamy wodę przeznaczoną do spożycia dla 3,5 miliona mieszkańców aglomeracji śląskiej.

Ogłoszenia o zamówieniach

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna informuje, iż posiada status tzw. "Zamawiającego sektorowego" na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 punkt 3 oraz art. 132 ust. 1 punkt 4 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z póź. zmianami). W związku z z powyższym, postępowania przetargowe, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot wskazanych w art. 133 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

Przebudowa wiaty na budynek prasy odwadniającej osady poprodukcyjne w ZUW Dziećkowice w Imielinie

Data publikacji: 19.02.2018
CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 42996900-3 Urządzenia do obróbki osadów

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych
w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 07.03.2018 r. do godziny 10:00. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 07.03.2018r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-19 dokumentacja-projektowa.zip
2018-02-19 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-02-19 siwz.pdf
2018-02-19 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-02-19 zalaczniki-w-wersji-edytowalnej.doc
2018-02-23 tresc-pytan-wraz-z-wyjaasnieniami.pdf
2018-02-23 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami.pdf

„Przebudowa metodą bezwykopową istniejącego wodociągu DN800/1000 w Dąbrowie Górniczej na odcinku od ul. Podlesie do zbiorników terenowych w Łośniu – Remont i przebudowa istniejącego wodociągu stalowego DN800 - Etap IA odcinek W13-W14”

Data publikacji: 19.02.2018
CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych

„Przebudowa metodą bezwykopową istniejącego wodociągu DN800/1000 w Dąbrowie Górniczej na odcinku od ul. Podlesie do zbiorników terenowych w Łośniu – Remont i przebudowa istniejącego wodociągu stalowego DN800 - Etap IA odcinek W13-W14”     Nr postępowania ZPI/025/781/2018   Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Planowania i Przygotowania Inwestycji i Remontów, ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice nie później niż do dnia 05.03.2018 r. do godziny 10:00. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  najkorzystniejszej oferty.                

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-19 dokumentacja-projektowa-zpi-025-781-2018.zip
2018-02-19 specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-zpi-025-781-2018.pdf
2018-02-19 zalaczniki-1-6-edytowalne-zpi-025-781-2018.docx

„Opracowanie modeli matematycznych predykcji jakości wody i algorytmu zarządzania ryzykiem w ramach projektu: „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem inteligentnego systemu do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wodociągowym i predykcji jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”

Data publikacji: 13.02.2018
CPV: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe 73110000-6 Usługi badawcze 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój

„Opracowanie modeli matematycznych predykcji jakości wody i algorytmu zarządzania ryzykiem w ramach projektu: „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem inteligentnego systemu
do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wodociągowym i predykcji jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”
Nr postępowania: OZ/322/4/2018 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.134 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z późn. zm.) – zwaną dalej „Ustawą” – o wartości zamówienia przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy,
z zastosowaniem tzw. „procedury odwróconej” (art. 24aa Ustawy). W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy. Ofertę należy złożyć w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice w Wydziale Zamówień Publicznych pok. 52B, V p, w terminie do dnia 03.04.2018r. do godziny 10:00.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-13 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-02-13 strona-tytulowa-specyfikacji.pdf
2018-02-13 specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.pdf
2018-02-13 zalacznik-nr-2-jedz-espd-request.zip
2018-02-13 zalacznik-nr-6-informacje-dot.-dialogu-technicznego.zip
2018-02-13 zalacznik-1-5-7-w-wersji-edytowalnej.docx
2018-02-14 sprostowanie-ogloszenie-zmian-lub-dod.-inf.-wyslane.pdf
2018-02-19 zmiana-ogloszenia-o-zamowieniu.pdf

Dostawa narybku letniego z podziałem na 3 części: Część I Dostawa narybku letniego sandacza Część II Dostawa narybku węgorza podchowanego Część III Dostawa narybku letniego szczupaka

Data publikacji: 02.02.2018
CPV: 03311000-2 Ryby

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 12.02.2018 r. do godz. 9:00. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 12.02.2018 r. o godz. 9:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.  

 

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-02 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-02-02 siwz.pdf
2018-02-02 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-02-02 zalaczniki-do-siwz-w-wersji-edytowalnej.doc
2018-02-12 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf
2018-02-23 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-w-zakresie-czesci-i-i-czesci-iii.pdf

Przebudowa systemu hydraulicznego zasilania i odbioru wody ze zbiorników terenowych Łosień w Dąbrowie Górniczej Etap I

Data publikacji: 02.02.2018
CPV: 45111300-0 - Roboty rozbiórkowe, 45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych, 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków, 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne, 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

  Przebudowa systemu hydraulicznego zasilania i odbioru wody ze zbiorników terenowych Łosień w Dąbrowie Górniczej Etap I Nr postępowania OZ/322/2/2018 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu. Termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 19.02.2018 r. do godziny 10:00. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 19.02.2018 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-02 dokumentacja.zip
2018-02-02 ogloszenie-o-zamowieniu-przebudowa-systemu-hydraulicznego-losien.pdf
2018-02-02 siwz-oz_322_2_2018.pdf
2018-02-02 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-02-02 zalaczniki-do-siwz-wersja-edytowalna.docx
2018-02-19 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

Dostawy chloru ciekłego.

Data publikacji: 16.01.2018
CPV: 24311900-6 Chlor

Dostawy chloru ciekłego.

Nr postępowania OZ/322/1/2018

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U 2017 poz.1579 t.j. – zwaną dalej „Ustawą”). W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy.

Termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych pok.52B, nie później niż do dnia 22 lutego 2018 r. do godziny 10:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 22 lutego 2018 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

 

Zamawiający informuje, że Wykonawca może skorzystać z serwisu eESPD pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl w celu wypełnienia formularza JEDZ utworzonego przez Zamawiającego. Po zaznaczeniu pola "jestem wykonawcą", Wykonawca ma możliwość zaimportowania udostępnionego formularza JEDZ/ESPD w postaci pliku espd-request.xml    

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-01-16 espd-request.xml
2018-01-16 opublikowane-ogloszenie-o-zamowieniu_zamowienia-sektorowe-nr-2018-ojs010-019238-pl.pdf
2018-01-16 siwz.pdf
2018-01-16 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-01-16 zalacznik-nr-1-2-do-siwz.docx
2018-02-22 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Odwadnianie i zagospodarowanie osadów ZUW Goczałkowice”

Data publikacji: 08.12.2017
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Odwadnianie i zagospodarowanie osadów ZUW Goczałkowice”. Nr postępowania ZZ/322/48/2017   Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (zwanym dalej: Regulaminem), którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego  (Dz. U. z 2017 poz. 459 j.t.). Wykonawca powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 11.01.2018 r. do godziny 11:00.
Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 11.01.2018 r. o godzinie 11:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.   
         

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-12-08 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-12-08 siwz.pdf
2017-12-08 strona-tytulowa.pdf
2017-12-08 zal-do-opz_koncepcja-wariant-ii.zip
2017-12-08 zalaczniki-edytowalne.doc
2018-01-03 wyjasnienia-i-modyfikacja-siwz.pdf
2018-01-03 ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2018-01-11 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2018-01-26 zawiadomienie-o-wyborze.pdf

Montaż instalacji elektrowni solarnej na obiekcie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. SUW Maczki w Sosnowcu w oparciu o panele fotowoltaiczne jako źródło zasilania obiektów systemu zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego.

Data publikacji: 21.11.2017
CPV: 09332000-5 – Instalacje słoneczne; 45231400-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych; 45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 45317200-4 – Instalowanie transformatorów elektrycznych; 45317300-5 – Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych; 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę; 45100000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne; 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub wodnych, ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej; 45262300-4 – Betonowanie; 45262310-7 – Zbrojenie

Montaż instalacji elektrowni solarnej na obiekcie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. SUW Maczki w Sosnowcu w oparciu o panele fotowoltaiczne jako źródło zasilania obiektów systemu zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego.


Nr postępowania ZZ/322/47/2017

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego. Numer umowy o dofinansowanie UDA-RPSL04.01.01-24-028A/16


Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017), które są dostępne pod adresem: http://rpo.slaskie.pl/dokument/wytycznewzakresiekwalifikowalnosciwydatkowwramach efrr efs fs 2014 2020, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z późn. zm).

Zamówienie jest zamówieniem sektorowym o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.).

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności - na podstawie zapisów sekcji 6.5.2. pkt 1 lit. b Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 11 grudnia 2017 r. do godziny 10:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 11 grudnia 2017 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 10 stycznia 2018 r. do godziny 10:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 10 stycznia 2018 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Ponowna zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 8 lutego 2018 r. do godziny 10:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 8 lutego 2018 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 12 marca 2018 r. do godziny 10:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 12 marca 2018 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego. 
    

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-11-21 decyzja-o-powolaniu-komisji.pdf
2017-11-21 dokumentacja-projektowa.zip
2017-11-21 opublikowane-ogloszenie-o-zamowieniu_baza-konkurencyjnosci.pdf
2017-11-21 strona-tytulowa-zapytania-ofertowego.pdf
2017-11-21 zalaczniki-nr-1-6-do-zapytania-ofertowego.docx
2017-11-21 zapytanie-ofertowe-.pdf
2017-12-07 opublikowane-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia_baza-konkurencyjnosci.pdf
2017-12-07 zmiana-tresci-zapytania-ofertowego.pdf
2017-12-29 ii-opublikowane-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-baza-konkurencyjnosci.pdf
2017-12-29 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami-oraz-zmiana-tresci-zapytania-ofertowego.pdf
2018-01-08 iii-opublikowane-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-baza-konkurencyjnosci.pdf
2018-01-08 ii-zmiana-tresci-zapytania-ofertowego.pdf
2018-01-29 iv-opublikowane-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia_baza-konkurencyjnosci.pdf
2018-01-29 ii-tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami-oraz-zmiana-tresci-zapytania-ofertowego.pdf
2018-01-29 aktualny-przedmiar-robot_branza-elektryczna.pdf
2018-01-29 aktualny-projekt-u-45849.pdf
2018-02-01 v-opublikowane-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia_baza-konkurencyjnosci.pdf
2018-02-01 iii-zmiana-tresci-zapytania-ofertowego.pdf

Dostawa materiałów filtracyjnych z podziałem na 2 części: Część I: dostawa nowego węgla aktywnego granulowanego w ilości 540m3, Część II: dostawa nowego węgla aktywnego granulowanego w ilości 120m3.

Data publikacji: 24.05.2017
CPV: 24954100-7 nowy węgiel aktywny

Dostawa materiałów filtracyjnych z podziałem na 2 części: Część I: dostawa nowego węgla aktywnego granulowanego w ilości 540m3 Część II: dostawa nowego węgla aktywnego granulowanego w ilości 120m3   Nr postępowania: ZZ/322/25/2017

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą.” W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy.
PO ZMIANIE
Termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Wydziale Zamówień Publicznych pok. 52B nie później niż do dnia 11.07.2017r. do godziny 10:00.  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 11.07.2017r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.


Data publikacjiPlik do pobrania
2017-05-24 ogloszenie-o-zamowieniu_zamowienia-sektorowe-nr-2017-ojs099-196809-pl.pdf
2017-05-24 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-05-24 siwz.pdf
2017-06-02 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami.pdf
2017-06-23 sprostowanie-ogloszenie-zmian-lub-dod.-inf..pdf
2017-06-23 tresc-pytan-z-wyjasnieniami2-oraz-zmiany-tresci-siwz.pdf
2017-06-27 sprostowanie-ogl-zmian-lub-dod.inf.opublikowane.pdf
2017-07-03 tresc-pytan-z-wyjasnieniami3.pdf
2017-07-03 tresc-pytan-z-wyjasnieniami4.pdf
2017-07-04 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami5.pdf
2017-07-11 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2017-07-11 oswiadczenie-dot.-grupy-kapitalowej.docx
2017-08-25 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-cz.i-zamowienia.pdf
2017-10-02 informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-w-cz.ii.pdf
2017-10-05 inf._o_uniewaznieniu_wyboru_oferty_najkorzystniejszej_cz.i.pdf
2017-10-25 ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-czesc_2.pdf
2017-11-13 inf-o-ponownym-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-w-czesci1.pdf
2017-11-29 ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-czesc_1.pdf
2018-02-19 zmiana-ogloszenia-2018-ojs034-074783-pl.pdf