Ogłoszenia o zamówieniach

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna informuje, iż posiada status tzw. "Zamawiającego sektorowego" na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 punkt 3 oraz art. 132 ust. 1 punkt 4 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z póź. zmianami). W związku z z powyższym, postępowania przetargowe, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot wskazanych w art. 133 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

INFORMACJA dla Wykonawców!

Od dnia 30 października 2018 r. komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający korzysta z Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający, która jest podstawowym narzędziem umożliwiającym składanie ofert w formie elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email: oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl
lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne

Koszenie i konserwacja rowów i skarp z podziałem na 2 części: Część 1: koszenie i konserwacja rowów i skarp zbiornika Goczałkowice, Część 2: koszenie skarpy w Kozłowej Górze

Data publikacji: 16.05.2019
CPV: 77300000-3 Usługi ogrodnicze

Koszenie i konserwacja rowów i skarp z podziałem na 2 części: Część 1: koszenie i konserwacja rowów i skarp zbiornika Goczałkowice, Część 2: koszenie skarpy w Kozłowej Górze 

Nr postępowania: OZ/322/23/2019

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018, poz 1025 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php (przekierowanie na Platformę poprzez link https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl).

Dokumenty oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania mozna uzyskać pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/5595/details

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 24.05.2019 r. do godziny 11:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem:  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 24.05.2019 r. do godziny 11:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-16 ogloszenie.pdf
2019-06-07 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Modernizacja wodociągu DN 1400 Murcki - Zagórze

Data publikacji: 18.04.2019
CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Modernizacja wodociągu DN 1400 Murcki - Zagórze

Nr postępowania OZ/322/20/2019

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulaminem), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z  2018 poz. 1025 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu. Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:
https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php. (przekierowanie na Platformę poprzez link https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl)
Zaleca się Wykonawcom zapoznanie się z Instrukcją dla Wykonawcy – dostępną pod linkiem https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce pn.: Regulacje i procedury procesu zakupowego.
 
Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w jednej z dwóch dopuszczalnych przez Zamawiającego form, tj.: w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym w języku polskim, zgodnie z zapisami Rozdziału XIX SIWZ.  
O formie złożenia oferty decyduje Wykonawca. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Wojewódzkiej 19 40-024 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B nie później niż do dnia 07 maja 2019r. do godziny 10:00.
Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina dostarczenia (wpisania na zwrotnym potwierdzeniu odbioru) przesyłki do siedziby Zamawiającego.
Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem:
 https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do  dnia   07 maja 2019 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.
 O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. Dokumenty oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania można uzyskać pod adresem:  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/4955/details

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-04-18 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-06-06 zawiadomienie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.pdf

Dostawa paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników Spółki

Data publikacji: 12.04.2019
CPV: 15812100-4 – wyroby ciastkarskie; 15821200-1 – herbatniki słodkie; 15841000-5 – kakao; 15842000-2 – czekolada i wyroby cukiernicze

Dostawa paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników Spółki.

Nr postępowania OZ/322/18/2019

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”, Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn.zm.) tj.: za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php. (przekierowanie na Platformę poprzez link https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl) lub https://oneplace.marketplanet.pl

Termin składania ofert:

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w jednej z dwóch dopuszczalnych przez Zamawiającego form, tj.:

a)      w formie pisemnej (tj. w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem)

lub

b)      w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

O formie złożenia oferty decyduje Wykonawca.

Ofertę w formie pisemnej w postaci papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B nie później niż do dnia 24.04.2019 r. do godziny 10.00.  Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina dostarczenia (wpisania na zwrotnym potwierdzeniu odbioru) przesyłki do siedziby Zamawiającego.

lub

Ofertę w postaci elektronicznej należy złożyć poprzez Platformę pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 24.04.2019 r. do godziny 10.00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XX SIWZ. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na  Platformie, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału XX ust. 11 pkt 11.11. SIWZ.  Dokumenty oraz informacje  dotyczące  prowadzonego  postępowania można uzyskać  pod adresem:

 https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/4786/details


 

Uwaga: Zmiania terminu składania ofertOfertę w formie pisemnej w postaci papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B nie później niż do dnia 26.04.2019 r. do godziny 10.00.  Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina dostarczenia (wpisania na zwrotnym potwierdzeniu odbioru) przesyłki do siedziby Zamawiającego.

lub

Ofertę w postaci elektronicznej należy złożyć poprzez Platformę pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 26.04.2019 r. do godziny 10.00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XX SIWZ. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na  Platformie, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału XX ust. 11 pkt 11.11. SIWZ.   

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-04-12 ogloszenie_o-zamowieniu-.pdf
2019-04-16 ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2019-04-18 ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-ii.pdf
2019-04-26 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2019-04-26 zalacznik_do-inf._z-otwarcia-ofert.doc
2019-05-15 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
2019-05-27 ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

Modernizacja budynku komór filtracyjnych-segment A i B – SUW Czaniec.

Data publikacji: 29.03.2019
CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne; 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

Modernizacja budynku komór filtracyjnych-segment A i B – SUW Czaniec.

Nr postępowania OZ/322/17/2019

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulaminem), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2018 poz. 1025 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php (przekierowanie na Platformę poprzez link https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl).

Dokumenty oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania mozna uzyskać pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/4433/details

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 18.04.2019 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem:  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 18.04.2019 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-03-29 ogloszenie-nr-531554_n_2019.pdf
2019-03-29 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-05-31 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wodociągu DN600 Zabrze Park Powstańców Śląskich – Sośnica”.

Data publikacji: 28.03.2019
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wodociągu DN600 Zabrze Park Powstańców Śląskich – Sośnica”.

Nr postępowania OZ/322/16/2019

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2018 poz. 1025 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php (przekierowanie na Platformę poprzez link https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl).

Dokumenty oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania można uzyskać pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/4371/details

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 10 kwietnia 2019 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem:  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 10 kwietnia 2019 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX p.10 SIWZ. 
   

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-03-28 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-04-10 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2019-05-24 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Zakup paliw płynnych dla pojazdów Spółki

Data publikacji: 27.03.2019
CPV: 09132100-4 Benzyna bezołowiowa 09134100-8 Olej napędowy

Zakup paliw płynnych dla pojazdów Spółki Nr postępowania: nr OZ/322/15/2019 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn.zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tejże Ustawy.   Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1219 z późn.zm.) tj. z wykorzystaniem (za pośrednictwem) oprogramowania w postaci platformy zakupowej (zwanej dalej „Platformą”) dostępnej pod adresem:
−     https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl
−     https://oneplace.marketplanet.pl
zgodnie z zasadami zawartymi w Rozdziale XVI SIWZ.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy, nie później niż do dnia 29 kwietnia 2019r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:30 w sali nr 7 w siedzibie Zamawiającego.   ZMIANA TERMINU: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy, nie później niż do dnia 06 maja  2019r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu 06 maja 2019 r. o godzinie 10:30 w sali nr 7 w siedzibie Zamawiającego. 


Dokumentacja postępowania została zamieszczona na Platformie w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy, pod następującym linkiem
DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA. 

Dostawa podchlorynu sodu.

Data publikacji: 06.03.2019
CPV: 24312220-2 Podchloryn sodowy

Dostawa podchlorynu sodu

Nr postępowania OZ/322/13/2019 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U 2018 poz.1986 z późn.zm. – dalej „Ustawa”). W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php.

Dokumenty oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania można uzyskać pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/3831/details

Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl  w zakładce „ OFERTY” nie później niż do dnia 9 kwietnia 2019 r. do godziny 10:00.

Zmiana terminu składania ofert:

Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl  w zakładce „ OFERTY” nie później niż do dnia 15 kwietnia 201r. do godziny 10:00.

    

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-03-06 opublikowane-ogloszenie-o-zamowieniu-zamowienia-sektorowe-nr-2019-ojs046-106480-pl.pdf
2019-03-20 wyslane-sprostowanie_ogloszenie-zmian.pdf
2019-03-25 opublikowane-sprostowanie-ogloszenie-zmian-nr-2019-ojs059-137546-pl.pdf
2019-04-15 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2019-06-14 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawy koagulantów z podziałem na 2 części: Część 1 Dostawy wodnego roztworu chlorowodorotlenku glinu. Część 2 Dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu.

Data publikacji: 06.03.2019
CPV: 24312123-2 Chlorek poliglinowy

Dostawy koagulantów z podziałem na 2 części:

Część 1     Dostawy wodnego roztworu chlorowodorotlenku glinu.

Część 2     Dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu.

Nr postępowania OZ/322/12/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U 2018 poz.1986 z późn.zm. – dalej „Ustawa”). W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php.

Dokumenty oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania można uzyskać pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/3825/details

Ofertę, dla każdej części zamówienia, należy złożyć na Platformie pod adresem https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl  w zakładce „ OFERTY” nie później niż do dnia 8 kwietnia 201r. do godziny 10:00.
 

 

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-03-06 opublikowane-ogloszenie-o-zamowieniu-zamowienia-sektorowe-nr-2019-ojs046-106479-pl.pdf
2019-04-08 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2019-05-16 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
2019-06-17 opublikowane-ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-nr2019-ojs114-280938-pl.pdf

Budowa prototypu systemu informatycznego do zarządzania ryzykiem i predykcji jakości wody.

Data publikacji: 05.02.2019
CPV: 72244000-7 Usługi prototypowania; 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia; 72210000-0 Usługi programowania pakietów oprogramowania; 72211000-7 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika; 72212000-4 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego; 72212100-0 Usługi opracowywania przemysłowego specyficznego oprogramowania; 72212462-5 Usługi opracowywania oprogramowania matematycznego lub prognozującego; 72212517-6 Usługi opracowywania opgrogramowania informatycznego; 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe; 73110000-6 Usługi badawcze; 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze; 73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój.

Budowa prototypu systemu informatycznego do zarządzania ryzykiem i predykcji jakości wody.

Nr postępowania OZ/322/3/2019

Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. "Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem inteligentnego systemu do zarządzania ryzykiem w przedsiuebiorstwie woodciągowym i predykcji jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi".

Numer umowy o dofinansowanie UDA- RPSL.01.02.00-24-0634/17-00.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U 2018 poz.1986 z późn.zm. – dalej „Ustawa”). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php.

Dokumenty oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania można uzyskać pod adresem https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/3210/details. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć na Platformie pod adresem https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl  nie później niż do dnia 13 marca 201r. do godziny 12:00.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-02-05 opublikowane-ogloszenie-o-zamowieniu-zamowienia-sektorowe-nr-2019-ojs025-056719-pl.pdf
2019-02-18 sprostowanie-ogloszenie-zmian-lub-dodatkowych-informacji.pdf

Dostawa i instalacja zautomatyzowanych systemów pomiarowych kontroli wskaźników fizyczno-chemicznych jakości wody działających w trybie on-line.

Data publikacji: 16.10.2018
CPV: 38344000-8 Urządzenia do monitorowania zanieczyszczeń; 38434560-9 Analizatory chemiczne; 38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych; 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza; 51230000-3 Usługi instalowania urządzeń badawczych; 71356300-1 Usługi wsparcia technicznego; 72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego; 71356200-0 Usługa pomocy technicznej; 72250000-2 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

Dostawa i instalacja zautomatyzowanych systemów pomiarowych kontroli wskaźników fizyczno-chemicznych jakości wody działających w trybie on-line.
Numer postępowania: OZ/322/53/2018

Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Oś Priorytetowa I - Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.2. „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” w ramach projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem inteligentnego systemu do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wodociągowym i predykcji jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.

Numer umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.01.02.00-24-0637/17-00.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U 2017 poz.1579 z późn.zm. – zwaną dalej „Ustawą”). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy.

Uwaga: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) Wykonawcy muszą sporządzić w formie: w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymWykonawca podpisuje oświadczenie JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.). Wykonawca może wypełnić JEDZ korzystając z elektronicznego serwisu eESPD przygotowanego przez Komisję Europejską i dostępnego w polskiej wersji językowej pod adresem: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl, w celu wypełnienia formularza JEDZ utworzonego przez Zamawiającego. Zamawiający utworzył i udostępnił formularz JEDZ/ESPD w formacie xml (odrębny plik), który zawiera pola wyłącznie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego do wypełnienia przez Wykonawcę. Instrukcja sporządzania JEDZ przez Wykonawcę podana jest w Załączniku Nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy sporządzić na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu lub według takiego samego schematu. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice w Wydziale Zamówień Publicznych pok 32B nie później niż do dnia 13 listopada 2018 r. do godziny 10:00, z zastrzeżeniem, że Wykonawca przesyła Zamawiającemu zasyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na adres poczty elektronicznej oswiadczenia@gpw.katowice.pl.

Dopuszcza się skłądanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina dostarczenia (wpisana na zwrotnym potwierdzeniu odbioru) przesyłki do siedziby Zamawiającego.

 

   

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-10-16 espd-request.xml
2018-10-16 opublikowane-ogloszenie-o-zamowieniu-zamowienia-sektorowe-nr-2018-ojs199-452807-pl.pdf
2018-10-16 zalacznik-nr-1-do-ogloszenia.pdf
2018-10-16 zalacznik-nr-2-do-ogloszenia.docx
2018-10-16 zalacznik-nr-2-do-ogloszenia.pdf
2018-10-16 zalacznik-nr-3-do-ogloszenia.pdf
2018-10-16 zalacznik-nr-4-do-ogloszenia-.pdf
2019-01-11 siwz.pdf