Ogłoszenia o zamówieniach

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna informuje, iż posiada status tzw. "Zamawiającego sektorowego" na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 punkt 3 oraz art. 132 ust. 1 punkt 4 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z póź. zmianami). W związku z z powyższym, postępowania przetargowe, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot wskazanych w art. 133 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

Informacja dla Wykonawców.
Zamawiający przypomina, że od dnia 18 kwietnia 2018 r. w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych (dotyczy postępowań wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r.) Jednolity Elektroniczny Dokument Zamówienia (JEDZ) Wykonawcy muszą sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nowa regulacja wymaga, by Wykonawca posiadał kwalifikowany podpis elektroniczny, czyli podpis wystawiony przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, wpisany do rejestru ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Niedochowanie formy lub brak bezpiecznego podpisu poskutkuje nieważnością oświadczenia. Instrukcja składania JEDZ będzie podawana w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia każdorazowo dla postępowania, którego będzie dotyczyć.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa systemu ogrzewania SUW Miedary

Data publikacji: 20.07.2018
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa systemu ogrzewania SUW Miedary

Nr postępowania:  OZ/322/38/2018

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego  (Dz. U. 2017 poz. 459 j.t.).

Wykonawca powinien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 3 sierpnia 2018r. do godziny 10.00
Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 3 sierpnia 2018r. o godzinie 10.30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-20 koncecpcja-ogrzewania-suw-miedary.zip
2018-07-20 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-07-20 siwz-dokumentacja-suw-miedary.pdf
2018-07-20 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-07-20 zalaczniki-w-wersji-edytowalnej.doc

Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu.

Data publikacji: 13.07.2018
CPV: 24312123-2 Chlorek poliglinowy

Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu.

Nr postępowania OZ/322/37/2018

Na postawie art.6a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2017 poz.1579 t.j.) postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (dalej „Regulamin”), którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego http://www.gpw.katowice.pl, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.). Wykonawca powinien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.


Termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 24 lipca 2018 r. do godziny 11:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 24 lipca 2018 r. o godzinie 11:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-13 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-07-13 siwz.pdf
2018-07-13 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-07-13 zalacznik-nr-1-5-do-siwz.docx
2018-07-20 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami.pdf

Dostawa dla potrzeb Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. energii elektrycznej na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Data publikacji: 11.07.2018
CPV: 09300000-2Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

Postępowanie Nr OZ/322/34/2018 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą.” W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy. Uwaga: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) Wykonawcy muszą sporządzić w formie : w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - Wykonawca podpisuje oświadczenie JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.). Wykonawca może wypełnić JEDZ korzystając z elektronicznego serwisu eESPD przygotowanego przez Komisję Europejską i dostępnego w polskiej wersji językowej pod adresem: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl, w celu wypełnienia formularza JEDZ utworzonego przez Zamawiającego. Zamawiający utworzył i udostępnił formularz JEDZ/ESPD w formacie xml, który zawiera pola wyłącznie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego do wypełnienia przez Wykonawcę. Instrukcja składania JEDZ podana jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę należy złożyć w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Wydziale Zamówień Publicznych pok. 52B nie później niż do dnia 17.08.2018r. do godziny 10:00, z tym, że Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na adres poczty elektronicznej: oswiadczenia@gpw.katowice.pl Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 17.08.2018r.  o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-11 espd-request.xml
2018-07-11 siwz-strona-tytulowa.pdf
2018-07-11 siwz.pdf
2018-07-11 zalaczniki-wersja-edytowalna.docx
2018-07-11 ogloszenie-o-zamowieniu_zamowienia-sektorowe__.pdf

Wymiana armatury wodociągowej DN 1600 - ZUW Dziećkowice

Data publikacji: 10.07.2018
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

Wymiana armatury wodociągowej DN 1600 - ZUW Dziećkowice Nr postępowania OZ/322/36/2018  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych
w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2018.1025 t.j.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 31.07.2018 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w dniu 31.07.2018 r. o godz. 11:30


Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-10 dokumentacja-projektowa.zip
2018-07-10 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-07-10 siwz.pdf
2018-07-10 strona-tytulowa.pdf
2018-07-10 zalaczniki-edytowalne.doc
2018-07-20 wyznaczenie-terminu-wizji.pdf

Renowacja wodociągu DN 400 Bytom-Chorzów

Data publikacji: 10.07.2018
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane. 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych. 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody. 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

Renowacja wodociągu DN 400 Bytom-Chorzów Numer postępowania OZ/322/35/2018 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych
w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2018.1025 t.j.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 31 lipca 2018 r. do godziny 10:00. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 31 lipca 2018r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.    

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-10 dokumentacja-projektowa.zip
2018-07-10 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-07-10 plan-orientacyjny.pdf
2018-07-10 specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.pdf
2018-07-10 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-07-10 zalaczniki-w-wersji-edytowalnej.doc
2018-07-18 wyznaczenie-terminu-wizji-lokalnej.pdf
2018-07-20 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami.pdf

Przebudowa systemu AKPiA i MSN ciągu technologicznego ZUW Goczałkowice – systemem projektuj i buduj

Data publikacji: 02.07.2018
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 42912300-5 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 51210000-7 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych 51112200-2 Usługi instalowania sprzętu sterowania energią elektryczną 72245000-4 Usługi analizy systemów kontaktowania oraz programowania 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Przebudowa systemu AKPiA i MSN ciągu technologicznego ZUW Goczałkowice – systemem projektuj i buduj.

Nr postępowania OZ/322/33/2018

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego  (Dz. U. z 2017 poz. 459). Wykonawca powinien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 23.07.2018 r. do godziny 10:00. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 23.07.2018 r. o godzinie 10.30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-02 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-07-02 pfu_zuw-goczalkowice.zip
2018-07-02 siwz-akpia-i-msn-.pdf
2018-07-02 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-07-02 zalaczniki-w-wersji-edytowalnej.doc
2018-07-04 zmiana-tresci-siwz.pdf

Montaż instalacji elektrowni solarnej na obiekcie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. SUW Maczki w Sosnowcu w oparciu o panele fotowoltaiczne jako źródło zasilania obiektów systemu zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego.

Data publikacji: 21.06.2018
CPV: 09332000-5 – Instalacje słoneczne; 45231400-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych; 45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 45317200-4 – Instalowanie transformatorów elektrycznych; 45317300-5 – Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych; 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę; 45100000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne; 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub wodnych, ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej; 45262300-4 – Betonowanie; 45262310-7 – Zbrojenie; 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją.

Montaż instalacji elektrowni solarnej na obiekcie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. SUW Maczki w Sosnowcu w oparciu o panele fotowoltaiczne jako źródło zasilania obiektów systemu zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego.

Nr postępowania OZ/322/31/2018

Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego.

Numer umowy o dofinansowanie UDA-RPSL04.01.01-24-028A/16-00

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017), które są dostępne pod adresem: http://rpo.slaskie.pl/dokument/wytycznewzakresiekwalifikowalnosciwydatkowwramach efrr efs fs 2014 2020, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z późn. zm).

Zamówienie jest zamówieniem sektorowym o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności - na podstawie zapisów sekcji 6.5.2. pkt 1 lit. b Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 12 lipca 2018 r. do godziny 10:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 12 lipca 2018 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 16 lipca 2018 r. do godziny 10:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 16 lipca 2018 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

      

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-06-21 dokumentacja-projektowa.zip
2018-06-21 ogloszenie-o-zamowieniu-nr-1120414_baza-konkurencyjnosci.pdf
2018-06-21 strona-tytulowa-zapytania-ofertowego.pdf
2018-06-21 zalacznik-nr-10_11-do-zapytania-ofertowego.docx
2018-06-21 zalacznik-nr-1_6-do-zapytania-ofertowego.docx
2018-06-21 zapytanie-ofertowe.pdf
2018-07-04 ogloszenie-nr-1120414-baza-konkurencyjnosci-04-07-2018.pdf
2018-07-04 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami.pdf
2018-07-10 ogloszenie-nr-1120414_baza-konkurencyjnosci-10-07-2018.pdf
2018-07-10 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami-oraz-zmiana-tresci-zapytania-ofertowego.pdf
2018-07-16 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2018-07-16 zalacznik-do-informacji-z-otwarcia-ofert.docx

Dostawy fabrycznie nowych samochodów z podziałem na 4 części: Część 1 Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych z 5 miejscami siedzącymi. Część 2 Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS z 9 miejscami siedzącymi. Część 3 Dostawa fabrycznie nowych samochodów ciężarowych typu FURGON z 7 miejscami siedzącymi. Część 4 Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego z podnośnikiem koszowym z 2 lub 3 miejscami siedzącymi.

Data publikacji: 21.06.2018
CPV: 34110000-1 Samochody osobowe; 34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób; 34136100-0 Lekkie samochody półciężarowe; 42417210-7 Podnośniki lub przenośniki ciągłe, koszowe.

Dostawy fabrycznie nowych samochodów z podziałem na 4 części:

Część 1    Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych z 5 miejscami siedzącymi.

Część 2    Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS z 9 miejscami siedzącymi.

Część 3    Dostawa fabrycznie nowych samochodów ciężarowych typu FURGON z 7 miejscami siedzącymi.

Część 4    Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego z podnośnikiem koszowym z 2 lub 3 miejscami siedzącymi

Nr postępowania OZ/322/32/2018

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (dalej Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego http://www.gpw.katowice.pl, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 tj.). Wykonawca powinien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

Termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 13 lipca 2018 r. do godziny 10:00.
Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 13 lipca 2018 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 17 lipca 2018 r. do godziny 10:00.
Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 17 lipca 2018 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 20 lipca 2018 r. do godziny 11:00.
Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 20 lipca 2018 r. o godzinie 11:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-06-21 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-06-21 siwz-.pdf
2018-06-21 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-06-21 zalacznik-nr-1_4-do-siwz.docx
2018-06-28 tresc-pytan-z-wyjasnieniami-i-zmiana-siwz_28.06.2018.pdf
2018-07-03 tresc-pytan-z-wyjasnieniami-i-zmiana-siwz_2.07.2018.pdf
2018-07-05 tresc-pytan-z-wyjasnieniami-05-07-2018.pdf
2018-07-09 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami-oraz-zmiana-tresci-siwz-09-07-2018.pdf
2018-07-13 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami-oraz-zmiana-tresci-siwz-13-07-2018.pdf
2018-07-13 zalacznik-nr-1-do-siwz-13-07-2018.docx
2018-07-20 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

Ubezpieczenia komunikacyjne środków transportowych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna oraz spółek zależnych: GPW Inżynieria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Ekoenergia Silesia Spółka Akcyjna

Data publikacji: 13.06.2018
CPV: 66510000 Usługi ubezpieczeniowe, 66516100-1 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej, 66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, 66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Postępowanie Nr OZ/322/30/2018 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą.” W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy.

Uwaga: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) Wykonawcy muszą sporządzić w formie : w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - Wykonawca podpisuje oświadczenie JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.). Wykonawca może wypełnić JEDZ korzystając z elektronicznego serwisu eESPD przygotowanego przez Komisję Europejską i dostępnego w polskiej wersji językowej pod adresem: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl, w celu wypełnienia formularza JEDZ utworzonego przez Zamawiającego. Zamawiający utworzył i udostępnił formularz JEDZ/ESPD w formacie xml, który zawiera pola wyłącznie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego do wypełnienia przez Wykonawcę.

Instrukcja składania JEDZ podana jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Wydziale Zamówień Publicznych pok. 52B nie później niż do dnia 19.07.2018r. do godziny 10:00, z tym, że Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na adres poczty elektronicznej: oswiadczenia@gpw.katowice.pl

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 19.07.2018r.  o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.            
 

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-06-13 espd-request.xml
2018-06-13 ogloszenie-o-zamowieniu-zamowienia-sektorowe.pdf
2018-06-13 siwz-ubezpieczenia-komunikacyjne.pdf
2018-06-13 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-06-13 zalacznik-do-siwz-dot-rodo.pdf
2018-06-13 zalacznik-nr-4-do-siwz-zaswiadczenia-szkodowe.pdf
2018-06-13 zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-pojazdow-do-ubezpieczenia_formularz-cenowy.pdf
2018-06-13 zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-pojazdow-do-ubezpieczenia_formularz-cenowy.xlsx
2018-06-13 zalacznik-nr-6-do-siwz-projekt-umowy.zip
2018-06-13 zalaczniki-w-wersji-edytowalnej.docx
2018-06-13 sprostowanie-ogloszenia-o-zamowieniu-zamowienia-sektorowe.pdf
2018-06-15 opublikowane-sprostowanie-ogloszenia-o-zamowieniu-zamowienia-sektorowe.pdf
2018-07-03 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami-oraz-zmiana-tresci-siwz.pdf
2018-07-03 aktualny-zalacznik-nr-1-do-formularza-ofertowego.docx
2018-07-03 zaswiadczenia-szkodowe-2.pdf
2018-07-19 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2018-07-19 zalacznik-do-informacji-z-otwarcia-ofert.docx

Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej

Data publikacji: 01.06.2018
CPV: 64200000-8 usługi telekomunikacyjne

Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej.

Nr postępowania: OZ/322/29/2018

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego  (Dz. U. 2017 poz. 459 j.t.).

Wykonawca powinien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 15.06.2018r. do godz. 12.00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 15.06.2018r. o godzinie 12:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

  

ZMIANA TERMINÓW składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Wydziale Zamówień Publicznych pok. 52B nie później niż do dnia 29 czerwca 2018r. do godziny 12:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 29 czerwca 2018r. o godzinie 12:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-06-01 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-06-01 siwz-telefonia-stacjonarna.pdf
2018-06-01 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-06-01 zalaczniki-w-formie-edytowalnej.docx
2018-06-12 zmiana-tresci-siwz_-informacja-dotyczaca-rodo.pdf
2018-06-12 zmiana-tresci-siwz-_zmiana-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert__.pdf
2018-06-20 tresc-pytan-z-wyjasnieniami-i-zmiana-tresci-siwz.pdf
2018-06-20 zaktualizowany-formularz-cenowy.docx
2018-06-29 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2018-07-20 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf