Archiwum

Dostawa środków czystości i higieny osobistej dla Pracowników Spółki w 2018r.

Data publikacji: 09.03.2018
CPV: 33741100-7 środek do mycia rąk 33711900-6 mydło, 33711540-4 kremy lub płyny parafarmaceutyczne, 39514100-9 ręczniki

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-03-09 ogloszenie-o-zamowieniu-srodki-czystosci.pdf
2018-03-13 odpowiedz-pytanie-srodki-czystosci-12.03.18.pdf
2018-03-19 odpowiedz-nr2-na-pytanie-srodki-czystosci-19.03.18.pdf
2018-04-04 zawiadomienie-o-wyniku-postepowania-srodki-czystosci.pdf

Dostawa fabrycznie nowego miernika wielogazowego (detektora) wraz z wyposażeniem

Data publikacji: 05.03.2018
CPV: CPV 38552000-9 Mierniki elektroniczne

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-03-05 ogloszenie-dostawa-miernika-wielogazowego.pdf
2018-03-08 odpowiedz-na-pytanie-miernik-wielogazowy.pdf
2018-03-28 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-dostawa-miernika.pdf

Szkolenie w dziedzinie BHP w jednostkach organizacyjnych GPW S.A.

Data publikacji: 01.03.2018
CPV: 80550000-4 usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:  Zorganizowanie i przeprowadzenie w  latach 2018 i 2019 szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników jednostek organizacyjnych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka   Akcyjna w Katowicach. 

Ofertę należy złożyć w terminie : do 13 marca 2018 r. do godz. 9.30na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice Kancelaria Zamawiającego lub Wydział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pokój 19 ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice . 
        Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.   Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom. Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 13 marca 2018 r. o godz. 10.00  pokój nr 19.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-03-02 zaproszenie-szkolenie.pdf
2018-03-02 zal.-nr-1-szczegolowy-opis-przedmiotu.pdf
2018-03-02 zal.-nr-2-formularz-ofertowy.pdf
2018-03-02 zal.-nr-3-wz-r-umowy.pdf
2018-03-02 zal.-nr-4-wykaz-uslug.pdf
2018-03-02 zal.-nr-5-wykaz-os-b.pdf
2018-03-02 zal.-nr-7_-oswiadczenie-o-braku-wykluczenia.pdf
2018-03-02 zal.-nr-6_oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow.pdf

Przebudowa wiaty na budynek prasy odwadniającej osady poprodukcyjne w ZUW Dziećkowice w Imielinie

Data publikacji: 19.02.2018
CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 42996900-3 Urządzenia do obróbki osadów

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych
w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 07.03.2018 r. do godziny 10:00. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 07.03.2018r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-19 dokumentacja-projektowa.zip
2018-02-19 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-02-19 siwz.pdf
2018-02-19 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-02-19 zalaczniki-w-wersji-edytowalnej.doc
2018-02-23 tresc-pytan-wraz-z-wyjaasnieniami.pdf
2018-02-23 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami.pdf
2018-03-07 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf
2018-03-16 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa sprzętu komputerowego część 3 Rozbudowa macierzy dyskowej

Data publikacji: 14.02.2018
CPV: 30233141-1 macierz niezależnych dysków (RAID)

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-14 ogloszenie-o-zamowieniu-rozbudowa-macierzy.pdf
2018-03-09 zawiadomienie-o-wyniku-postepowania-cz.3.pdf

Dostawa sprzętu komputerowego część 2 Komputery przenośne

Data publikacji: 09.02.2018
CPV: 30213100-6 Komputery przenośne

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-09 ogloszenie-o-zamowieniu-komputery-przenosne.pdf
2018-03-07 zawiadomienie-o-wyniku-postepowania-cz.2.pdf

Dostawa sprzętu komputerowego część 1 Komputery stacjonarne z monitorami

Data publikacji: 08.02.2018
CPV: 30214000-2 stacje robocze, 30231300-0 monitory ekranowe

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-08 ogloszenie-o-zamowieniu-komputery.pdf
2018-03-07 zawiadomienie-o-wyniku-postepowania-cz.1.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Likwidacja Budynku filtrów wodnych nr inw.I-80001 OPW Katowice Kostuchna”

Data publikacji: 06.02.2018
CPV: 71 32 00 00 – 7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71 24 80 00 – 8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Likwidacja Budynku filtrów wodnych nr inw.I-80001 OPW Katowice Kostuchna”   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 lutego 2018 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 16 lutego 2018 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-07 opis-przedmiotu-zam-wienia-zpi_025_560_2018.pdf
2018-02-07 projekt-umowy-zpi_025_560_2018.pdf
2018-02-07 zalaczniki-1-4-zpi_025_560_2018.doc
2018-02-07 zaproszenie-zpi_025_560_2018.pdf
2018-02-13 wyjasnienie-tresci-zaproszenia-zpi_025_560_2018.pdf
2018-02-16 informacja-z-otwarcia-ofert-zpi_025_560_2018.pdf
2018-03-29 ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zpi_025_560_2018.pdf
2018-03-29 20180329_ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_zpi-025-560-2018.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach”

Data publikacji: 06.02.2018
CPV: 71 32 00 00 – 7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71 24 80 00 – 8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach”   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 lutego 2018 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 16 lutego 2018 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-06 opis-przedmiotu-zamowienia-zpi_025_554_2018.pdf
2018-02-06 wzor-umowy-zpi_025_554_2018.pdf
2018-02-06 zalaczniki-1-4_zpi_025_554_2018.docx
2018-02-06 zaproszenie-zpi_025_554_2018.pdf
2018-02-13 wyjasnienie-tresci-zaproszenia-zpi_025_554_2018.pdf
2018-02-16 informacja-z-otwarcia-ofert-zpi_025_554_2018.pdf
2018-03-21 ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zpi_025_554_2018.pdf

Dostawa narybku letniego z podziałem na 3 części: Część I Dostawa narybku letniego sandacza Część II Dostawa narybku węgorza podchowanego Część III Dostawa narybku letniego szczupaka

Data publikacji: 02.02.2018
CPV: 03311000-2 Ryby

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 12.02.2018 r. do godz. 9:00. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 12.02.2018 r. o godz. 9:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.  

 

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-02 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-02-02 siwz.pdf
2018-02-02 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-02-02 zalaczniki-do-siwz-w-wersji-edytowalnej.doc
2018-02-12 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf
2018-02-23 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-w-zakresie-czesci-i-i-czesci-iii.pdf
2018-03-09 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-w-zakresie-czesci-ii.pdf