Archiwum

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na ubepieczenie odpowiedzialności cywilnej członków organów Spółki i spółek zależnych

Data publikacji: 31.05.2019
CPV:

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-31 ogloszenie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.pdf

Dostawa cukru

Data publikacji: 26.04.2019
CPV: 15831000-2

Dostawa cukru Nr postępowania OZ/322/22/2019

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (zwanym dalej „Regulaminem”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2018 poz. 1025 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią Regulaminu. Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php (przekierowanie na Platformę poprzez link https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl). Zaleca się Wykonawcom zapoznanie się z Instrukcją dla Wykonawcy – dostępną pod linkiem https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce pn.: „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w jednej z dwóch dopuszczalnych przez Zamawiającego form, tj.: w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym w języku polskim, zgodnie z zapisami Rozdziału XVIII SIWZ. O formie złożenia oferty decyduje Wykonawca.

Dokumenty oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania mozna uzyskać pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/5138/details Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 10.05.2019 r. do godziny 10:00. Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem:  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 10.05.2019 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVIII ust.10 SIWZ.

 

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-04-26 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-05-10 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf
2019-05-24 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Koszenie i konserwacja rowów i skarp z podziałem na 2 części: Część 1: koszenie i konserwacja rowów i skarp zbiornika Goczałkowice, Część 2: koszenie skarpy w Kozłowej Górze

Data publikacji: 19.04.2019
CPV: 77300000-3 Usługi ogrodnicze

Koszenie i konserwacja rowów i skarp z podziałem na 2 części: Część 1: koszenie i konserwacja rowów i skarp zbiornika Goczałkowice, Część 2: koszenie skarpy w Kozłowej Górze 

Nr postępowania: OZ/322/21/2019

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018, poz 1025 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php (przekierowanie na Platformę poprzez link https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl). 

Dokumenty oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania mozna uzyskać pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/4994/details 

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 6.05.2019 r. do godziny 11:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem:  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 6.05.2019 r. do godziny 11:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

 

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-04-19 ogloszenie.pdf
2019-05-06 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2019-05-16 informacja-o-uniewaznieniu_publiczne.pdf

Dostawa fabrycznie nowych 27 sztuk wodomierzy przemysłowych, śrubowych z poziomą osią wirnika do wody zimnej wraz z 20 sztukami modułów impulsowych do wodomierzy na potrzeby Spółki

Data publikacji: 18.04.2019
CPV: 38421100-3 Wodomierze

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11747

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-04-18 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-05-13 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

„Organizacja regat wodociągowych o puchar Prezesa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. oraz imprezy integracyjnej dla pracowników Spółki”

Data publikacji: 17.04.2019
CPV: 79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez 92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

Nr postępowania: OZ/322/19/2019 „Organizacja regat wodociągowych o puchar Prezesa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.  oraz imprezy integracyjnej dla pracowników Spółki” realizowana z podziałem na dwie części: Część 1: Organizacja regat żeglarskich Część 2: Organizacja imprezy integracyjnej Postępowanie dotyczy usług społecznych o wartości poniżej 750 000 euro w odniesieniu, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  Szczegółowe zasady postępowania określa Ogłoszenie o zamówieniu – zasady postępowania. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice,), w Kancelarii (parter) nie później niż do dnia 26.04.2019r. do godziny 11:00. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 26.04.2019r. o godzinie 11:30 w sali nr  7 w siedzibie Zamawiającego. Uwaga: Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej).  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-04-17 ogloszenie-o-zamowieniu-zasady-postepowania.pdf
2019-04-17 strona-tytulowa-ogloszenia-o-zamowieniu.pdf
2019-04-17 zalaczniki-w-wersji-edytowalnej.docx
2019-04-26 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2019-05-17 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa materiałów malarskich dla obiektów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A w Katowicach z podziałem na 3 zadania. Zadanie 1 Dostawa pędzli malarskich. Zadanie 2 Dostawa farb, lakierów i emalii. Zadanie 3 Dostawa rozpuszczalników

Data publikacji: 17.04.2019
CPV: Zadanie 1 – 39224210-3 Pędzle malarskie Zadanie 2 – 44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy Zadanie 3 – 44832000-1 Rozpuszczalniki

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11735

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-04-17 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-05-15 informacja-o-wyborze-najkorzytsniejszej-oferty-postepowania.pdf
2019-05-15 informacjao-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
2019-05-15 informacja-o-wyborze-najkorzytsniejszej-oferty-_.pdf

"Dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach plastikowych 1,5l typu PET"

Data publikacji: 16.04.2019
CPV: 15981000-8 wody mineralne

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11746

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-04-16 ogloszenie-o-zmowieniu.pdf
2019-04-29 informacja-o-woborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

„Dostawa komputerów przenośnych i stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem z podziałem na części:” Część I Dostawa komputerów stacjonarnych z monitorami Część II Dostawa komputerów przenośnych Część III Dostawa oprogramowania

Data publikacji: 12.04.2019
CPV: 30214000-2 Stacje robocze 30231300-0 Monitory ekranowe 30213100-6 Komputery przenośne 48300000-1 Pakiety oprogramowania

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11738

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-04-12 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-04-18 zawiadomienie-o-przedluzeniu-terminu.pdf
2019-05-15 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
2019-05-15 informacja-o-wyborze.pdf
2019-05-17 informacja-o-rozstrzygnieciu-postepowania.pdf

Dostawa fabrycznie nowych urządzeń mobilnych z akcesoriami

Data publikacji: 12.04.2019
CPV: 30213100-7 komputer tablet

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11741

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-04-12 ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
2019-04-18 zawiadomienie-o-przedluzeniu-terminu-skladania-ofert.pdf
2019-04-24 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2019-04-29 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa sprzętu komputerowego – czterech komputerów przenośnych (ultrabook)

Data publikacji: 12.04.2019
CPV: 30213100-6 komputery przenośne

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11739

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-04-12 ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
2019-04-29 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf